KRABPULL, met vennootschapszetel gelegen te Processieweg 30, 3140 Keerbergen, KBO nr. 0698.652.891. 

Art. 1: Elke bestelling geldt als aanvaarding door de consument van deze Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”), die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de consument, behoudens uitdrukkelijk, schriftelijk, en voorafgaandelijk andersluidend beding. 

Art. 2: De Klant kan betalen via kredietkaart, bankkaart of overschrijving op rekeningnummer BE32 0018 4129 3002.
Vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EUR, steeds incl. BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. Bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.
Indien er zich typfouten voordoen in de omschrijving van artikelen (materiële vergissingen, misslagen), berust dit om een menselijke, onvrijwillige fout; hieruit kunnen geen rechten worden ontleend. De kleuren op de foto’s kunnen licht afwijken van de echte kleuren. Ruilingen op basis van kleurafwijkingen worden niet aanvaard.

Art. 3: Bestellingen dienen volledig vooraf te worden betaald. De Klant kan geen recht doen gelden op enige levering van producten of diensten door KRABPULL alvorens volledige betaling is gebeurd.  KRABPULL kan een bestelling weigeren bij ernstige tekortkoming van de Klant m.b.t. bestellingen waarbij de Klant betrokken is. Indien KRABPULL door uitputting van voorraad, overmacht, staking, lockdown, … niet in de mogelijkheid verkeert om het contract uit te voeren, kan zij de overeenkomst beëindigen, zonder dat de Klant enige schadevergoeding kan eisen. 

Art. 4:  Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel moet door de Klant onmiddellijk bij ontvangst worden gemeld aan KRABPULL. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

Art. 5: De bestelde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant exclusieve eigendom van KRABPULL. 

Art. 6: De Klant kan binnen 14 kalenderdagen de overeenkomst herroepen, zonder opgave van redenen.
De termijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag dat de Klant of een door de Klant aangewezen derde, het goed fysiek in bezit krijgt. Om dit herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant KRABPULL via ondubbelzinnige verklaring (bijv. schriftelijke per aangetekende post, fax of e-mail op het adres info@krabpull.be) op de hoogte te stellen van zijn beslissing om het contract te herroepen. Klant leeft de termijn na indien zijn beslissing wordt verzonden alvorens de herroepings-termijn is verstreken. Klant moet de artikelen onverwijld terugzenden of overhandigen aan KRABPULL, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag dat hij zijn beslissing om het contract te herroepen aan KRABPULL heeft meegedeeld. De Klant is op tijd als hij de artikelen terugstuurt alvorens de termijn is verstreken.
De directe kosten van terugzending zijn voor de Klant.
Enkel artikelen in originele staat en originele verpakking, met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en aankoopbewijs of factuur worden teruggenomen.
In geval van herroeping zal de terugbetaling geschieden binnen 14 kalenderdagen nadat KRABPULL alle artikelen heeft teruggekregen, met hetzelfde betaalmiddel als gebruikt door de Klant.

Art. 7: De waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg in geval van consumentenkoop, beiden te vinden in het Belgisch Burgerlijk Wetboek.Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant KRABPULL dit zo snel mogelijk melden, doch in ieder geval niet later dan 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant. Na deze termijn vervalt elk recht op herstelling of vervanging. Eventuele vergoeding kan nooit groter zijn dan het betaalde bedrag.
De wettelijke garantie is nooit van toepassing op defecten ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het werd ontworpen, niet-naleven van gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onder-houd, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.
Gebreken die zich manifesteren tot 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht niet verborgen te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Art. 8: De klantendienst van KRABPULL is bereikbaar via het e-mailadres info@krabpull.be of per post op het adres Processieweg 30 0.1, 3140 Keerbergen. Eventuele klachten kunnen hieraan worden gericht. 

Art. 9: Onverminderd uitoefening van andere rechten waarover KRABPULL beschikt, is Klant in geval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een interest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een min. van 40 EUR per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt KRABPULL zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Art. 10: Een overtreding of niet-naleving van de Voorwaarden door de Klant kan resulteren in een onmiddellijke beëindiging van de diensten van KRABPULL.

Art. 11: KRABPULL verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de GDPR.

Art. 12: Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, nietig of onwettig wordt verklaard, tast dit op geen enkele wijze de geldigheid, wettigheid en toepasbaarheid van de andere bepalingen aan.
Het nalaten op gelijk welk moment door KRABPULL om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Art. 13: Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Art. 14: Auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten van haar website http://krabpull.be berusten bij KRABPULL. Niets van deze website mag zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van KRABPULL openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd worden. Tenzij anders overeengekomen blijven de in het kader van de opdracht door KRABPULL tot stand gebrachte teksten, schema’s, tekeningen, illustraties, ontwerpen, foto’s, audio of audiovisuele opnames en andere materialen of (elektronische) bestanden volle eigendom van KRABPULL, ongeacht of deze aan de Klant of aan derden ter hand zijn gesteld.

Art. 15: Het Belgisch recht is van toepassing op deze overeenkomst. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van Leuven.