KRABPULL, met vennootschapszetel gelegen te Processieweg 30, 3140 Keerbergen, KBO nr. 0698.652.891.

Kunst. 1: Elke bestelling is van toepassing als beslissing door de consument van deze Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”), die integraal deel van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de consument, behouden vastgelegd, schriftelijk, en bevestigdelijk andersluidend beddegoed.

Kunst. 2: De Klant kan betalen via kredietkaart, bankkaart of overschrijving op rekeningnummer BE32 0018 4129 3002.
Vermelde prijzen zijn verdeeld in EUR, rossen incl. BTW en alle andere verplichte door de Klant te dragen taksen van belastingen. Indien leverings-, reserverings- of administratieve kosten worden berekend, wordt dit apart vermeld.
De prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt beschreven. Bijhorende foto's zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen omvatten die niet zijn inbegrepen in de prijs.
Indien er zich typfouten voordoen in de omschrijving van artikelen (materiële vergissingen, misslagen), dit om een ​​menselijke, onvrijwillige fout voorkomen; hieruit kunnen geen rechten worden ontleend. De kleuren op de foto's kunnen licht afwijken van de echte kleuren. Ruilingen op basis van kleurafwijkingen kunnen niet worden besloten.

Kunst. 3: Bestellingen dienen volledig vooraf te worden betaald. De Klant kan geen recht doen gelden op enige levering van producten of diensten door KRABPULL volledige betaling is gebeurd. KRABPULL kan een bestelling oplossen bij ernstige tekortkoming van de klant mbt bestellingen waarbij de klant betrokken is. Indien KRABPULL door uitputting van voorraad, overmacht, staking, lockdown, … niet in de mogelijkheid om het contract uit te voeren, kan zij de overeenkomst sluiten, zonder dat de klant enige vergelijking kan eisen.

Kunst. 4: Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel moet door de klant worden gemeld bij KRABPULL. Het risico wegens verlies of schade gaat over op de klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij) de goederen fysiek in bezit hebben gekregen.

Kunst. 5: De verloren artikelen blijven tot op het moment van de gehele betaling door de Klant exclusieve eigendom van KRABPULL.

Kunst. 6: De Klant kan binnen 14 kalenderdagen de overeenkomst herroepen, zonder opgave van redenen.
De termijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag dat de klant van een door de klant aangewezen derde, het goed fysiek in bezit krijgt. Om dit herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant KRABPULL via ondubbelzinnige verklaring (bijv. schriftelijk per aangetekende post, fax of e-mail op het adres info@krabpull.be) op de hoogte te stellen van zijn beslissing om het contract te herroepen. Klant leeft de termijn na indien zijn beslissing wordt verzonden zolang de herroepingstermijn is verstreken. Klant moet de artikelen onverwijld terugzenden of overhandigen aan KRABPULL, maar in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag dat hij zijn beslissing over het contract te troepen aan KRABPULL meegedeeld heeft. De Klant is op tijd als hij de artikelen terugstuurt voordat de termijn verstreken is.
De directe kosten van terugzending zijn voor de klant.
Enkel artikelen in originele staat en originele verpakking, met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en aankoopbewijs of factuur worden teruggenomen.
In geval van herroeping zal de terugbetaling geschieden binnen 14 kalenderdagen nadat KRABPULL alle artikelen heeft teruggekregen, met hetzelfde betaalmiddel als gebruikt door de klant.

Kunst. 7: De waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg in het geval van consumentenkoop, beiden te vinden in het Belgisch burgerlijk wetboek. Bij vaststelling van een gebrek moet de klant KRABPULL dit zo snel mogelijk melden, doch in ieder geval niet later vanaf 2 maanden tot zekerheid van de klant. Na deze termijn vervalt elk recht op herstelling of vervanging. Een eventuele vergoeding kan nooit groter zijn dan het betaalde bedrag.
De wettelijke garantie is nooit van toepassing op defecten ontstaan ​​ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het werd ontworpen, niet-naleven van gebruiksinstructies of handleiding, configuratie van wijzigingen aan het artikel, moeilijk gebruik , slecht onder-houd, van elk ander abnormaal of onjuist gebruik.
Gebreken die zich manifesteren tot 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden verondersteld niet verborgen te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Kunst. 8: De klantendienst van KRABPULL is bereikbaar via het e-mailadres info@krabpull.be of per post op het adres Processieweg 30 0.1, 3140 Keerbergen. eventuele klachten kunnen uiteindelijk worden gericht.

Kunst. 9: Onverminderde looptijd van andere rechten waarover KRABPULL eindigt, is Klant in geval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een rente van 10% per jaar betaald op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schuld van 10% op het betrokken bedrag, met een min. van 40 EUR per factuur. On verminderd het opgenomen artikelen KRABPULL zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Kunst. 10: Een verval van niet-naleving van de voorwaarden door de klant kan worden opgenomen in een onmiddellijke oplossing van de diensten van KRABPULL.

Kunst. 11: KRABPULL verwerkt de persoonsgegevens in opdracht met de AVG.

Kunst. 12: Indien een bepaling van deze voorwaarden wordt gegarandeerd, nietig of onwettig wordt verklaard, proef dit op geen enkele wijze de twijfel, wettigheid en betrouwbaarheid van de andere bepalingen aan.
Het nalaten op gelijk welk moment door KRABPULL om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af ​​te dwingen, of gelijk welk recht uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan een bepaalde bepaling en zal nooit de overeenkomst van deze rechten aantasten.

Kunst. 13: Klantbesluit dat elektronische communicatie en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Kunst. 14: Auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten van haar website http://krabpull.be kinderen bij KRABPULL. Niets van deze website mag zonder vastgelegde, schriftelijke toestemming van KRABPULL openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd worden. Samenvatting anders overeengekomen blijven de in het kader van de opdracht door KRABPULL tot stand gebrachte teksten, schema's, tekeningen, illustraties, ontwerpen, foto's, audio of audiovisuele opnames en andere materialen van (elektronische) bestanden volledige eigendom van KRABPULL, document of deze aan de Klant van derden ter hand zijn gesteld.

Kunst. 15: Het Belgisch recht is van toepassing op deze overeenkomst. Rechtvaardige geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van Leuven.

TERUG NAAR BOVEN
x